Menüü

Tuletõkke- ja ventilatsiooniisolatsioon


Tulekahju süttimist ei saa alati vältida, kuid õnnetuse korral on tulekahju levimist takistavad konstruktsioonid ja materjalid äärmiselt tähtsad.

Tulepüsiv soojusisolatsioon

Soojusisolatsioon on tuleohutuse tähtsaks osaks. Turul pakutavatest soojusisolatsioonitoodetest täidab kõik tulepüsivusele seatud nõuded ainult kivivill. Kivivillplaadid ja -matid kuuluvad parimasse A1-klassi sarnaselt betooni ja telliskividega. Ka puistevill on tunnistatud mittepõlevaks. Tulepüsivus tähendab seda, kui kaua materjal põlemisolukorras vastu peab. Kivivill sulab umbes 1400 ºC juures ja seetõttu takistab efektiivselt tulekahju levimist ning kaitseb konstruktsioone.

Sektsioonideks jaotavad konstruktsioonid

Eramutes eraldatakse erinevad ruumid üksteisest kasutusomaduste alusel eraldi sektsioonideks (eluruumid, katlaruumid, keldrid, garaažid). Kui sektsiooniks jagav sein (tulemüür) ulatub katusekatteni, muudetakse see kattematerjali aluspinnani õhukindlaks. Katusekatte ja tulemüüri konstruktsiooni vahele ei tohi jääda õhupragusid, mis võimaldaksid kuumade gaaside edasiliikumist.

Tuletehnilistel konstruktsioonidel on näidatud või prognoositud kandva või eraldava konstruktsiooni tuleklass (REI või EI), mille väärtus on saadud kirjanduse ja avalikustatud andmete põhjal või mõõdetud.

Klaasvillisolatsioon kindlustab hoones inimeste turvalisust ja konstruktsioonide tuleohutust. Täpsemad tuletehnilised omadused on tootekirjeldustes. Ehitusmaterjalid jagatakse tuleohutuse euroklassidesse selle põhjal, milline on nende mõju tulekahju puhkemisele, tule levikule ja suitsu tekkimisele. Euroklasside liigitus on A1-st kuni F-ni. Katse- ja klassifikatsioonimeetoditena kasutatakse EN-standardeid.

Pehme ehituslik klaasvill kuulub kõrgeimasse klassi A1. Kõik pinnakatteta klaasvillad kuuluvad vähemalt klassi A2-s1,d0.
Materjale, mis ei kuulu klassi A1, iseloomustab lisaks põlemisele/mittepõlemisele võime tekitada suitsu (S) või lenduvaid osakesi (D).

Tekkivate suitsugaaside hulka iseloomustab tähis S: s1 – suitsugaasi ei teki üldse või tekib väga vähe; s2 – suitsu tekib; s3 – suitsu tekib väga palju. Lenduvate osakeste hulka näitab tähis D: d0 – lenduvaid osiseid ei ole; d1 – lenduvaid osiseid on; d2 – lenduvaid osiseid on palju.

Ehitise ja teiste ehitusobjekti puhul kehtivad maakasutus- ja ehitusmääruses või mujal eraldi sätestatud või määratud nõuded.

Tuleohutuse seisukohalt tähendab see eelkõige järgmist:

1. Ehitise kandvad konstruktsioonid peavad tulekahju puhkemisel pidama vastu minimaalse nendele kehtestatud aja.
Kandvad ja eraldavad hooneosad jagatakse klassidesse selle alusel, kuidas nad tulele vastu peavad. Nõuded hooneosadele tähistatakse järgmiselt: R kandevõime, E tihedus ja terviklikkus, I isolatsioonivõime. Tähiste R, REI, RE, EI, E järel näidatakse tulepüsivusaeg minutites ühega järgmistest arvudest: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 või 240. Nii tekkiv tähis näitab hooneosa tulepüsivust.

2. Põlengu ja suitsu tekkimine ja levik ehitises peab olema piiratud.
Eraldavad hooneosad ning nende juurde kuuluvad seadmed ja varustus tuleb teha nii, et nad hoiaksid määratud aja jooksul ära põlengu levimise ühest sektsioonist teise. Eraldavate ja üht sektsiooni osadeks jagavate hooneosade klassifikatsiooninõuded on esitatud konstruktsiooninõuete kogu E1 tabelis 7.2.1.

3. Põlengu levimist läheduses asuvatele ehitistele tuleb piirata.

4. Hoones viibivad inimesed peavad tulekahju puhkemisel välja pääsema või peab nende päästmiseks olema muu võimalus.

5. Ehitamisel tuleb arvesse võtta päästetöötajate ohutust. Tuleohutusnõue loetakse täidetuks, kui hoone projekteeritakse ja ehitatakse vastavaid tulepüsivusklasse ja normatiive järgides.
Projekteerimise alused, kasutatud näidised ja saadud tulemused tuleb esitada ehitusloa taotlemisel.

Tasub meeles pidada:

  • Täitke tuletõrje-eeskirju.
  • Valige võimalikult tuleohutumad ehitus- ja sisekujundusmaterjalid.
  • Hoidke suitsu- ja tulekahjuandurid ning evakuatsiooniplaanid töö- ja kasutuskorras.
  • Kontrollige kerise turvakauguseid.
  • Võtke arvesse sisekujundusprojektis kamina ohutu kauguse nõuded.
Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal