Menüü

Üldised ostutingimused

Käesolev dokument on avaldatud ja kättesaadav internetis ning kokkuleppel ka paberkandjal.

1. DEFINITSIOONID

1.1. Leping – Ostja ja Müüja vahel Ostja poolt Kauba või Teenuse ostmiseks sõlmitud ostu-müügi raamleping, mis koosneb käesolevatest Üldtingimustest, Eritingimustest ja muudest Eritingimustes viidatud Lepingu dokumentidest. Üldtingimused on Lepingu osaks, kui Eritingimustes on Üldtingimustele kui Lepingu osale viidatud või kui Ostja on enne Lepingu sõlmimist oma tellimuses või muus sarnases dokumendis viidanud, et sõlmitava Lepingu osaks on ka Üldtingimused.

1.2. Üldtingimused – käesolev dokument ehk Puumarket AS-i üldised ostutingimused;

1.3. Ostja – Puumarket AS, registrikood 10363212, peakontori asukoht Väike-Männiku tn 11, 11216 Tallinn, Eesti;

1.4. Eritingimused – Ostja poolt Müüjaga Kauba või Teenuse ostmiseks sõlmitud Lepingu eritingimused, milles on kokku lepitud käesolevate Üldtingimuste kohaldamises või milles on Üldtingimustele kui Lepingu osale viidatud. Eritingimusteks võib olla (i) selliselt pealkirjastatud ja poolte poolt allkirjastatud dokument või (ii) muus vormis sõlmitud Kauba või Teenuse ostmise kokkulepe, tellimus vms, milles viidatakse Üldtingimustele kui Lepingu osale.

1.5. Müüja – isik (füüsiline või juriidiline) kellega Ostja sõlmib Lepingu Kauba või Teenuse ostmiseks;

1.6. Tellimus – Pooltevaheline tarnekokkulepe kindlaksmääratud Kauba või Teenuse tarnimiseks Müüja poolt;

1.7. Tellimuskiri – Ostja poolt Müüjale edastatav Kauba või Teenuse tellimust kajastav dokument või teave;

1.8. Kaup – Lepingu alusel Müüja poolt Ostjale müüdavad vallasasjad;

1.9. Teenus – Lepingu alusel Müüja poolt Ostjale osutatav teenus;

1.10. Lepingu Pooled – Ostja ja Müüja;

1.11. Lepingu dokumendid – Üldtingimused, Eritingimused, Lepinguga seotud pooltevahelised kokkulepped ja muud Lepingus viidatud dokumendid (nt Müüja hinnakiri), mille osas on Pooled kokku leppinud, et need on Lepingu osaks;

1.12. Pakkumus – Müüja poolt Ostjale esitatud müügipakkumus. Kui Pakkumuses pole välja toodud teisiti, on Pakkumus selle kehtivusajal Müüjale siduv. Kui Pakkumuses pole märgitud teisti, kehtib Müüja Pakkumus vähemalt 30 päeva.

1.13. Reklamatsioon – Ostja poolt Müüjale esitatud teade puudustega Kauba või Teenuse tarnimise kohta;

1.14. Reklamatsiooni Vastuväide – Müüja poolt Ostjale vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis esitatud vastuväide Reklamatsioonile ning milles on toodud vähemalt järgnev informatsioon: viide Reklamatsioonile ja selgelt väljendatud vastuväited Reklamatsioonis nimetatud puudustele koos asjakohaste põhjendustega;

1.15. Hind – Ostja ja Müüja vahel Lepingu alusel kokkulepitud Kauba ja/või Teenuse eest Ostja poolt Müüjale tasumisele kuuluv summa. Hinnaks on poolte poolt kokku lepitud Müüja hinnakirjajärgne Kauba või Teenuse hind arvestades kokkulepitud allahindlusi või kui Müüja on teinud Ostjale Kauba või teenuse kohta Pakkumuse, siis Ostja poolt Tellimusega heaks kiidetud Müüja Pakkumuse summa;

1.16. Tarnetähtaeg – Tellimuses sätestatud Kauba üleandmise ja/või Teenuse osutamise tähtaeg. Leping võib ette näha ka eraldi tähtaegu kõrvalkohustuste täitmiseks või põhikohustuse ositi täitmiseks;

1.17. Garantii Periood – on periood alates Kauba või Teenuse vastuvõtmisest Ostja Lõppkliendi poolt, mille jooksul kehtib Kaubale müügigarantii või Teenusele töövõtugarantii, mille jooksul Müüja vastutust puuduse eest eeldatakse. Garantii Periood hõlmab ka seda, kui Kauba või Teenuse ebakvaliteetsus ilmneb pärast Garantii Perioodi lõppu, kuid Garantii Perioodi jooksul on ilmnenud samatüübiline viga, millest Ostja on Müüjat teavitanud;

1.18. Ostja Lõppklient – isik, kellega Ostja on sõlminud müügilepingu Müüja tarnitava Kauba või Teenuse müümiseks;

2. ÜLDSÄTTED

2.1. Peatüki 1 alapunktides defineeritud suure algustähega sõnadel on käesolevate Üldtingimuste raames vastav tähendus. Juhul, kui sama sõna on kasutatud väikese algustähega, siis on vastaval sõnal üldlevinud tähendus.

2.2. Üldtingimused on Lepingu lahutamatuks osaks. Üldtingimused laienevad ka pärast Lepingu sõlmimist sõlmitavatele muudele pooltevahelistele lepingutele (nt bartertehingud), mille alusel Ostja omandab Müüjalt Kaupu või Teenuseid.

2.3. Lepingu dokumentide vastuolu korral on Eritingimused ja selles viidatud Lepingu dokumendid prioriteetsemad Üldtingimuste suhtes. Lepingu Eritingimused on prioriteetsemad Eritingimustes viidatud muu Lepingu dokumendi suhtes. Ajaliselt hiljem sõlmitud Lepingu dokument on prioriteetsem ajaliselt varem sõlmitud Lepingu dokumendi suhtes.

2.4. Juhul, kui Ostja muudab Üldtingimusi, siis kohalduvad muudetud Üldtingimused Lepingule alates hetkest, mil Ostja on Müüjat sellest teavitanud ja kui teavitusest on möödunud kümme (10) päeva ning Müüja ei ole muudatusele vastu vaielnud. Juhul kui Müüja muudatusega ei nõustu, teavitab Müüja sellest Ostjat kümne (10) päeva jooksul alates Ostjalt vastava
teavituse saamisest. Pooled alustavad sel juhul läbirääkimisi Lepingu tingimuste muutmiseks. Kui Pooled ei jõua Pooli rahuldava kokkuleppeni, on Müüjal õigus Leping erakorraliselt lõpetada 45 päeva jooksul alates Üldtingimuste muudatust puudutava teavituse saamisest.

2.5. Kui pole kokku lepitud teisiti, on Leping sõlmitud määramata tähtajaks. Kummalgi Poolel on õigus Leping korraliselt üles öelda teatades sellest teisele Poolele vähemalt 90 päeva ette. Lepingu ülesütlemine ei mõjuta enne ülesütlemist tekkinud Poolte õigusi ja kohustusi, sh seni täitmata Tellimuste täitmist.

2.6. Lepingut saab muuta või lõpetada kirjalikus või sellega võrdsustatud vormis. Lepingu alusel esitatavad teated peavad olema tehtud vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

2.7. Lepingut saavad muuta või lõpetada Poolte seaduslikud esindajad või nende poolt volitatud isikud.

3. ÜLDISED NÕUDED MÜÜJALE

3.1. Müüja kinnitab, et Lepingu sõlmimise aja seisuga Müüja:

3.1.1. on püsivalt maksejõuline ja majanduslikult jätkusuutlik, kelle suhtes ei ole algatatud mistahes maksejõuetuse menetlust (s.h. aga mitte ainult pankrotimenetlust ega saneerimismenetlust);

3.1.2. omab Kauba või Teenuse tarnimiseks / tootmiseks / osutamiseks vajalikke litsentse ja tegevuslubasid;

3.1.3. suhtes ei ole käimas ühtegi kohtumenetlust või muud menetlust, mis võiks ohustada Müüja suutlikust Lepingut nõuetekohaselt täita;

3.1.4. poolt Ostjale pakutavad Kaubad ja/või Teenused omavad kõiki Euroopa Liidus turustamiseks vajalikke sertifikaate, heakskiite, registreeringuid, märgistust ja muid õigusi ning need on ohutud;

3.2. Juhul, kui Müüjaga seotud asjaolud muutuvad ja mõni eelnevas punktis 3.1 antud Müüja kinnitus enam Lepingu täitmise aja seisuga ei kehti, siis kohustub Müüja sellest koheselt Ostjat teavitama. Ostjal on õigus nõuda sellisel juhul Müüjalt piisava tagatise andmist Müüja Lepingust tulenevate kohustuste täitmise tagamiseks.

3.3. Müüja kohustub Lepingu kehtivuse ajal teavitama Ostjat kolmkümmend (30) päeva ette järgnevast:

3.3.1. Müüja kontaktisiku(te) muutus;

3.3.2. Müüja nime, asukoha või osanike / aktsionäride muutus suuremas ulatuses kui 10%;

3.3.3. Müüja pakutava tootevaliku muutus (uued tooted, tootmise lõpetamine jne);

3.3.4. Müüja planeeritud tootmisseisakud;

3.3.5. Mistahes muudest asjaolud, mis takistavad Müüjal Lepingu täitmist

3.3.6. Müüjaga seotud korporatiivne sündmus, mis võib kaasa tuua huvide konflikti Ostjaga (Ostja konkurendi omandamine vms).

3.4. Kui Müüjal tekib ettenägematust asjaolust tingitud tarne- või tootmistakistus (tehase ettenägematu seiskumine vms), mis ohustab Müüjal Lepingu nõuetekohast täitmist, teavitab Müüja sellest Ostjat koheselt, kuid mitte hiljem kui kolme (3) tööpäeva jooksul.

4. TELLIMUSTE TEGEMINE

4.1. Pooltele siduv ostutellimus (Tellimus) loetakse sõlmituks, kui Pooled on vahetanud selle kohta Kauba või Teenuse tellimiseks vajalikud kattuvad tahteavaldused. Kui Pooled on kokku leppinud Kauba või Teenuse hinnakirjas, siis Tellimus loetakse sõlmituks, kui Ostja esitab Müüja hinnakirjas sisalduva Kauba või Teenuse kohta Tellimuskirja. Muul juhul loetakse
Tellimus sõlmituks, kui Müüja esitab Ostjale Kauba või Teenuse hinnapakkumise ja kui Ostja kiidab selle heaks (esitab Tellimuskirja).

4.2. Kauba või Teenuse Tellimus tuleb Müüjal täita Ostja Tellimuskirjas näidatud tingimustel. Ostja Tellimuskirja tingimused peavad olema kooskõlas Poolte poolt Lepingus kokkulepitud Kauba või Teenuse tarnimise tingimustega, vastavate tingimuste puudumisel või erikokkulepete puhul Müüja poolt esitatava Pakkumuse tingimustega.

4.3. Müüja saadab Ostjale Tellimuskirja saamisel tellimusekinnituse, milles kinnitab Tellimuse täitmist. Kui Müüja ei suuda Ostja Tellimuskirjas sisalduvat Tellimust osaliselt või täielikult nõuetekohaselt täita, peab Müüja sellest Ostjat koheselt (hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul) teavitama, tuues välja Tellimuse tingimused, mida Müüja nõuetekohaselt täita ei
suuda ning näidates ära, millal nõuetekohane Tellimuse täitmine oleks võimalik (Müüja heastamisettepanek).

4.4. Ostjal on eelmises punktis nimetatud juhul õigus kas Tellimusest taganeda, nõustuda Tellimuse täitmisega osaliselt või nõustuda Tellimuse täitmisega Müüja poolt heastamisettepanekus väljatoodud tingimustel. Eelnimetatud olukorras Tellimuse osalise täitmise nõude saamisel täidab Müüja nõuetekohaselt selle osa Tellimusest, mida Ostja soovib saada. Pooled teadvustavad, et Ostjal ei ole Müüjalt heastamisettepaneku vastuvõtmise kohustust, kuivõrd Ostja võib sattuda tarneviivitusse Ostja Lõppkliendi ees ja/või Ostjal võib olla võimalik tellida vastav teenus või kaup kolmandalt isikult.

4.5. Olukorda, kus Müüja ei suuda Tellimust nõuetekohaselt täita ja kui Ostja ei võta Müüja heastamisettepanekut vastu, käsitletakse Müüja Lepingu rikkumisena.

5. KAUBA TARNIMISE TINGIMUSED

5.1. Müüjal tuleb Kaup ja/või Teenus tarnida Tellimuses sätestatud Tarnetähtajal.

5.2. Ostja heakskiidul võib Müüja Kauba või Teenuse tarnida ja/või osutada ka enne kokkulepitud Tarnetähtaega.

5.3. Tellimuse täitmisega hilinemise korral on Ostjal kõik seadusest tulenevad õigused, s.h., aga mitte ainult, õigus nõuda tekitatud kahju hüvitamist, mis Ostjale tekib seoses hilinenud täitmisega. Seejuures Müüja teadvustab, et Tellimuse rikkumine võib endaga kaasa tuua Ostjapoolse müügilepingu rikkumise Ostja Lõppkliendi ees ja Ostja suhtes õiguskaitsevahendite kasutamise.

5.4. Tellimuse täitmise kohaks on Tellimuses sätestatud Kauba tarnimise sihtkoht. Puumarket AS osakonnad võtavad kaupa vastu esmaspäevast reedeni ajavahemikus 9.00-16.00. Kui sihtkohta ei ole Tellimuses märgitud, siis on täitmise kohaks Ostja Männiku osakond asukohaga Väike-Männiku 11, Tallinn, Eesti. Ostjal on õigus soovi korral Kaup vastu võtta
otse Müüja asukohast.

5.5. Kauba valduse üleandmine fikseeritakse Müüja poolt kahepoolselt allkirjastatava Kauba saatedokumendiga. Kui Kauba vastuvõtjaks on Ostjast erinev isik, siis ei edasta Müüja sellele isikule Kauba või teenuse arvet ega kajasta Kauba hinda Kauba saatedokumendil. Ostja on kohustatud teatama Müüjale vastava Tellimuse esitamisel Kauba saaja nime ning
vastuvõtja isiku tuvastamiseks vajalikud andmed.

5.6. Kaup peab olema Ostja poolt pakitud vastavalt Lepingu tingimustele. Olenemata Poolte muudest kokkulepetest peab Kaup olema igal juhul ja alati pakitud selliselt, et oleks välditud mistahes Kauba kahjustumine selle transpordil ja/või Kauba peale- ja mahalaadimisel transpordivahenditelt. Samuti kohustub Müüja tarnima Ostjale Kaubad transpordivahendiga,
mis võimaldab Ostja laos või Ostja poolt näidatud kohas laadurtõstukiga maha laadimist. Ostjal on õigus teha Müüjale ettepanekuid Kauba pakendamise osas juhul, kui Ostja avastab, et esineb risk Kauba kahjustumiseks edaspidistel juhtudel. Müüja kohustub kooskõlas üldise tavaga omal kulul tagasi võtma Kauba taaskasutatavad pakendid juhul, kui Ostja seda soovib.

5.7. Juhul, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti kohustub Müüja kõik Kauba tarned eraldi pakendama ja markeerima vastavalt Ostja poolt esitatud Tellimustele.

5.8. Koos Kaubaga kohustub Müüja Ostjale üle andma:

5.8.1. Kauba saatedokumendi, mis peab sisaldama viidet Kauba Tellimusele, Kauba kogust;

Kauba nimetust, tootja Kauba koodi, tarneaadressi, veopakendi kogust;

5.8.2. Kauba kasutus- ja/või paigaldusjuhendid ja/või hoiustamisjuhendid eesti keeles, v.a. juhul; kui Müüja on vastavad juhendmaterjalid esitanud Ostjale eelnevalt elektrooniliselt või kui need sisalduvad Kauba pakendis;

5.9. Müüja kohustub Kauba ja Kauba pakendi markeerima vastavalt Kauba identifitseerimist võimaldava markeeringuga (kauba nimetus, tootja kaubakood, partii number, tootmiskuupäev ja/või säilivustähtaeg, EAN kood) ja Euroopa Liidu standarditele, v.a. kui Lepingu Pooled on kokku leppinud muudes markeerimisnõuetes. Kauba meretranspordi korral peab Kauba veodokumentidele ja arvetele olema märgitud laevanduskompanii ja laeva nimi ja muud laeva identifitseerimist võimaldavad andmed.

5.10. Juhul kui Ostja loobub Müüja poolt tarnitud Kauba müügist (arvab sortimendist välja), võib Ostja nõuda Müüjalt seni müümata ja mittedefektse Kauba tagasiostmist hinnaga, millega Ostja selle Müüjalt ostis.

6. KVALITEEDI- JA KESKKONNANÕUDED

6.1. Müüja poolt tarnitav Kaup ja/või Teenus peab vastama täielikult kõikidele Lepingus kokkulepitud kvaliteedinõuetele ja Eesti Vabariigis vastavale Kaubale või Teenusele kehtestatud nõuetele. Tarnitav Kaup ja/või Teenus peab omama müügiõigust Euroopa Liidus.

6.2. Juhul, kui Pooled ei ole kokku leppinud teisiti, siis kohalduvad Kauba ja Teenuse kvaliteedile ISO 9001 kvaliteedinõuded ning Kaubad ja Teenused peavad vastama eelkõige, tehnilisele spetsifikatsioonile, vastavusdeklaratsioonile, tootja poolt väljaantud sertifikaadile ja ohutuskaardile. Müüja on kohustatud järgima kõiki Kauba suhtes kehtivad asjaomased CEmärgistust käsitlevad Euroopa Liidu direktiive ja määruseid ning juhtudel, kui Euroopa Liidu seadusandlus ei ole kohaldatav, siis kõiki muid siseriiklikke ja rahvusvahelisi asjaomaseid kehtivad õigusnorme.

6.3. Kui Pooled on kokku leppinud konkreetse tootja poolt toodetud Kauba müügis Ostjale, võib Müüja Lepingu alusel tarnida teise tootja toodet üksnes kokkuleppel Ostjaga.

6.4. Juhul, kui lisaks Lepingu dokumentidele on Ostja aktsepteerinud ka Kauba näidise ei saa ilma Ostja kirjaliku nõusolekuta muuta selle karakteristikuid (st funktsiooni, retsepti, välisilmet, omadusi, materjale, tootmismeetodeid ning tootmiskohta jms). Seejuures arvestavad Pooled, et Müüja on Kaupa valmistades ja Teenust osutades vastava ala spetsialist ning Müüjal on kohustus Ostjat koheselt informeerida ning pakkuda välja vajalikke muudatusi Kauba või Teenuse karakteristikute osas juhul, kui seda on vaja selleks, et see Kaup või Teenus vastaks kõikidele nõutavatele tingimustele. Seejuures ei mõjuta Ostjapoolne näidise heakskiitmine Müüja vastutust Kauba Lepingu tingimustele vastavuse eest (sh garantiivastutust). Müüjal ei ole õigust ilma Ostja selgesõnalise vähemalt kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil väljendatud nõusolekuta anda Ostjale Lepingu täitmisena üle Kaupa, mis on valmistatud kolmanda isiku poolt Müüja asemel (nn asenduskaup) või mis on valmistatud teises Müüja tehases või muus valmistamise kohas, kui Ostja poolt
aktsepteeritud Kauba näidis.

6.5. Kaup ja Kauba tootmine peab vastama kõikidele Eesti Vabariigis kohalduvatele keskkonnaning muudele nõuetele ning olema ohutu nii inimestele kui loodusele.

6.6. Ülal Kaupade kohta kehtestatud reeglid kehtivad ka Teenuse kohta, mahus ja määral, millises need olemuslikult on kohaldatavad.

7. KAUBA VALDUSE JA OMANDI ÜLEMINEK JA TEENUSE OSUTATUKS LUGEMINE

7.1. Kauba valdus antakse Ostjale üle vastavalt Lepingus ja/või Tellimuses sätestatule. Kaup tuleb Ostjale üle anda vabana mistahes Müüja või kolmanda isiku õigustest.

7.2. Koos Kauba valdusega läheb üle ka Kaubaga seotud juhusliku hävimise ja kahjustamise risk. Kui pole kokku lepitud teisiti, kohaldatakse Lepingule Incoterms 2020 tarneklauslit DAP. Kui Eritingimustes on kokku lepitud tarneklausel, siis toimub Kauba valduse ja Kaubaga seotud juhusliku hävimise ja kahjustamise riski üleminek vastavalt tarneklauslile.

7.3. Kauba omandi üleminek toimub üheaegselt valduse üleminekuga, kui ei ole kokkulepitud teisiti. Kauba müümisele ei kohaldata omandireservatsiooni.

7.4. Kauba ja/või Teenuse vastuvõtmine Ostja poolt ei mõjuta Ostja õigust tugineda Müüjapoolsele Lepingu rikkumisele ning ei takista õiguskaitsevahendite kasutamist.

8. ÜLEVAATAMISKOHUSTUS JA KAUBA TESTIMINE

8.1. Ostja kohustub pärast Kauba valduse saamist Kauba mõistliku aja jooksul üle vaatama arvestades Kauba kogust, esemete iseloomu ja muid asjaolusid. Üldjuhul loetakse mõistlikuks ajaks neliteist (14) päeva alates Kauba valduse saamisest Ostja poolt.

8.2. Juhul, kui Ostja saab Kauba valduse kolmanda isiku kaudu (nt Kaup antakse Müüja poolt üle vedajale), siis algab ülevaatamiskohustuse mõistlik aeg alates hetkest, kui Ostja esindajal on võimalik Kaubaga tutvuda.

8.3. Lepingu Pooled ei eelda, et Ostja suudaks Kauba ülevaatamise käigus tuvastada kõiki Kauba puudusi, eelkõige varjatud puudusi või selliseid puudusi, mille tuvastamine ei ole kaubanduse tegevusalal Kauba vastuvõtmisel tavapärase mõistliku ülevaatamise tulemusena koheselt võimalik.

8.4. Kui Kauba osas on ettenähtud Kauba testimine, siis kannab Müüja kõik asjaomased testimisega seotud materjalikulud ja oma personalikulud. Müüja teavitab Ostjat valmisolekust testimiseks vähemalt üks nädal ette ja lepib Ostjaga kokku testimiskuupäeva. Kui Kaupa sellel kuupäeval ei esitata, kannab Ostja testimisega seotud personalikulud Müüja. Kui
tuvastatud defektide tõttu on vajalik korduv või täiendav testimine, kannab kõik asjaomased materjali- ja personalikulud Müüja.

8.5. Ülal Kaupade kohta kehtestatud reeglid kehtivad ka Teenuse kohta, mahus ja määral, millises need olemuslikult on kohaldatavad.

9. PUUDUSTEST TEAVITAMINE

9.1. Juhul kui Ostja poolt Kauba vastuvõtmisel ilmnevad nähtavad transpordikahjustused, siis teeb Ostja sellekohase märke Kauba saatedokumendile.

9.2. Muudest puudustest teavitab Ostja Müüjat mõistliku aja jooksul, saates ilmnenud Kauba puuduse kohta Müüjale Reklamatsiooni. Üldjuhul loetakse mõistlikuks puudusest teavitamise ajaks viis (5) päeva alates puuduse avastamisest.

9.3. Juhul, kui Kaubal esinevad korduvad puudused või kui puuduseid esineb ühe Tellimuse täitmise raames üleantud mitmel Kauba esemel, siis piisab, kui Ostja teavitab Müüjat puudustest vähemalt ühe korra mõistliku aja jooksul ning sellisel juhul ei ole Ostja kohustatud iga järgneva puuduse avastamise korral Müüjat uuesti samast või sarnasest puudusest
teavitama. Sellisel juhul teavitab Ostja Müüjat koondteatega kõikidest selleks hetkeks avastatud puudustest mõistliku aja jooksul arvates hetkest, kui Ostja võib mõistlikult eeldada, et sama Lepingu raames üleantud Kauba osas enam selliseid puuduseid ei avastata (nt kogu Kauba partii on üle vaadatud). Selline koondteatamine siiski ei välista hilisemalt täiendavalt
avastatud puuduste teavitamise võimalust.

9.4. Müüjal on pärast Reklamatsiooni saamist üldjuhul õigus puudustega Kaubaga tutvuda ja esitada Reklamatsiooni Vastuväide mõistliku aja jooksul. Üldjuhul loetakse mõistlikuks ajaks seitse (7) päeva. Müüjal puudub Kaubaga tutvumise õigus, kui objektiivsetel põhjustel ei ole see võimalik (näiteks Ostja Lõpptellijale Kauba üleandmisega viivitamine oleks
majanduslikult ebaotstarbekas vms). Sellisel juhul dokumenteerib Ostja Kauba puudused muul viisil (nt fotodega) ja esitab vastava teabe Müüjale viimase soovi korral tutvumiseks.

9.5. Juhul, kui Ostja tuvastab Kauba või Teenuse osas puudusi ning esitab selle kohta Müüjale Reklamatsiooni / teeb Kauba saatedokumendile puuduse kohta märke ning Müüja ei esita kokkulepitud aja jooksul Reklamatsiooni Vastuväidet, siis loetakse, et Müüja on vastava puuduse ja sellega seotud vastutuse omaks võtnud.

9.6. Müüjal ei ole õigust Reklamatsiooni saamise korral ilma Ostja vastava nõudmiseta peatada Tellimuse täitmist või muul viisil rikkuda Tellimuse täitmise tingimusi.

9.7. Ülal Kaupade kohta kehtestatud reeglid kehtivad ka Teenuse kohta, mahus ja määral, millises need olemuslikult on kohaldatavad.

10. HIND, ARVED JA TASUMINE

10.1. Kauba Ostja kohustub tasuma Müüjale Kauba või Teenuse eest tasu (Hinna) pärast Tellimuse nõuetekohast täitmist. Tasu maksmise aluseks on Müüja arve, millel on viidatud Kauba üleandmise aluseks olevale Kauba või Teenuse Tellimusele ja Müüja saatedokumendile.

10.2. Müüja Kauba või Teenuse arvete maksetähtaeg on sätestatud Eritingimustes või muus Lepingu dokumendis. Muude kokkulepete puudumisel on Müüja Kauba või Teenuse arvete maksetähtajaks 45 päeva. Muud vastastikkused rahalised nõuded tuleb täita 14 päeva jooksul.

10.3. Kui pole kokku lepitud teisiti, ei tasu Ostja ettemaksu.

10.4. Kui Lepinguga ei ole selgesõnaliselt kokkulepitud teisiti, sisaldab Kauba ja/või Teenuse Hind mh Kauba pakendamise, transpordi, transpordikindlustuse, tollideklaratsioonide (kui vajalik) ja mahalaadimise kulu.

10.5. Tasu loetakse kohaselt tasutuks alates hetkest, kui Ostja on vastavas summas teinud krediidiasutuses maksekorralduse oma kontohaldurile.

10.6. Müüja ei saada arveid koos Kaubaga, vaid eraldi elektrooniliselt kokkulepitud viisil. Lisateenused, kõrvalnõuded jms tuleb arvel välja tuua eraldi. Juhul, kui Müüja arved ei vasta Lepingus või seaduses ettenähtud nõuetele, võib Ostja nõuda uue nõuetekohase arve saatmist ning nõuetele mittevastav arve ei kuulu maksmisele. Euroopa Liidu siseste tarnete
korral peab iga arve sisaldama Kauba puhaskaalu ning ka Poolte käibemaksukohuslase numbreid.

10.7. Kui Müüja poolt esitatud arve jõuab Ostjani hiljem kui nelja (4) päeva jooksul arvates päevast mis arvel tähistab arve koostamist, siis on Ostjal õigus viivitada arve tasumisega nii mitme päeva võrra, kui arve esitamisega hilineti. Ostjani kuni 4. päeva jooksul jõudnud arved kuuluvad tasumisele arvel näidatud tähtajal eeldusel, et arvel näidatud tähtaeg on kooskõlas
Lepinguga.

10.8. Kauba või Teenuse eest tasumine ei võta Ostjal õigust tugineda Lepingu rikkumisele või Kauba ja/või Teenuse puudusele.

10.9. Kui Lepingus on viidatud Kauba või Teenuse hinna alusena Müüja hinnakirjale, siis teistsuguse kokkuleppe puudumisel eeldatakse, et Müüja ja Ostja vahel kooskõlastatud Müüja Kaupade ja/või Teenuste üldine hinnakiri kehtib 1 (üks) aasta. Kui Müüja ei teavita üks (1) kuu enne senise hinnakirja kehtivuse lõppu soovist oma hinnakirja muuta, pikeneb
Müüja senise hinnakirja kehtivus ühe (1) aasta võrra. Poolte vahel kokkulepitud Ostja allahindlused kehtivad kogu Lepingu kehtivuse aja.

10.10. Müüja on kohustatud informeerima Ostjat oma hinnakirja muutmise soovist üks (1) kuu enne senise hinnakirja kehtivuse lõppu. Müüja uus hinnakiri jõustub Ostja suhtes sellesisulise kokkuleppe sõlmimisest. Kui kokkulepet ei saavutata, on mõlemal poolel õigus Leping 45 päevase etteteatamistähtajaga lõpetada, mis ei anna alust Müüjale mitte täita seni
tehtud Tellimusi.

10.11. Kui Pooled on Eritingimustes kokku leppinud Ostja ostumahtudest sõltuvas aastaboonuses, siis maksab Müüja Ostjale aastaboonuse välja ühe osamaksena kalendriaasta põhiselt hiljemalt järgneva aasta esimesel kuul.

11. INTELLEKTUAALNE OMAND

11.1. Kui Kauba või Teenuse osaks on tarkvara või muu intellektuaalse omandi õigus, peab vastav Kaup või Teenus ja sellega seotud intellektuaalse omandi õigus olema vaba piirangutest, mis takistab Ostjal või Ostja Lõppkliendil Kauba või Teenuse omamist, tavapärast kasutamist või võõrandamist mistahes riiki.

11.2. Kui Müüja poolt tarnitava Kaubaga seondub kaitstud intellektuaalse omandi õigus, siis loetakse, et koos Kauba tarnimisega omandab Ostja ka Kauba tavapäraseks kasutamiseks vajaliku tähtajatu ja geograafiliste piiranguteta litsentsi. Litsentsi tasu sisaldub Kauba hinnas. Ostjal on õigus vastav litsents Kauba võõrandamisel Kauba omandajale üle anda. Müüja tagab, et tal oleks olemas eelneva osas kõik vajalikud õigused.

12. VASTUTUS

12.1. Müüja vastutab ja kohustub hoidma Ostja vaba nõuetest, mis seondub Ostja poolt oma klientidele Müüja poolt tarnitud defektse Kauba või Teenuse müügiga.

12.2. Müüja vastutab, et tarnitav Kaup või Teenus vastab tüübilt, koguseliselt ja kvaliteedilt Tellimuse ja Lepingu tingimustele, sh sobib otstarbekohaseks kasutamiseks ning on kooskõlas õigusaktidest ja asjakohastest standarditest ning normidest tulenevate nõuetega. Müüja tagab, et Kaup on pakendatud ja tähistatud vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele
nõuetele.

12.3. Lepingu alusel kuulub hüvitamisele üksnes varaline kahju.

12.4. Juhul, kui Müüja rikub Lepingut, sh Tellimuses sätestatud Kauba või Teenuse tarne tingimusi (tähtaeg, kogus, kvaliteet jms) on Ostjal õigus kasutada omal äranägemisel võlaõigusseaduses sätestatud õiguskaitsevahendeid alljärgnevate eranditega:

12.4.1. Kauba või Teenuse puuduse ilmnemisel on Ostja vaba otsustama, (i) kas ta nõuab Müüjalt Kauba või Teenuse puuduse likvideerimist, selle võimatuse korral defektse Kauba väljavahetamist või (ii) võtab vastu puudusega Kauba või Teenuse ja alandab vastavalt puudusega Kauba või Teenuse hinda või (iii) nõuab kahju hüvitamist, kui Kauba või Teenuse puuduse likvideerimine ei ole võimalik või otstarbekas.

12.4.2. Ostja võib Tellimusest taganeda, kui (i) Müüja ei ole võimeline Kauba või Teenuse puudust likvideerima või Kaupa välja vahetama Ostja poolt määratava täiendava tähtaja jooksul, või (ii) kui tulenevalt puuduse või Kauba kasutamise iseloomust ei ole Kauba väljavahetamine võimalik või otstarbekas.

12.5. Tellimusest taganemisel tagastab Ostja Müüjale Tellimuse alusel saadud Kauba. Kui Ostja pole Kauba eest veel tasunud, puudub Ostjal tasumiskohustus. Kui Ostja on tasunud, tagastab Müüja makstu. Tellimusest taganemisele kohaldatakse muus osas võlaõigusseaduses lepingust taganemisele sätestatut. Kui Ostjale kaasneb Tellimusest
taganemise tõttu kahju, hüvitab Müüja Ostjale tekitatud kahju.

12.6. Müüja jaoks ettenähtavaks ja Müüja poolt hüvitatavaks kahjuks loetakse mh ka Ostjale defektse Kauba või Teenuse müügist tekkivat kahju, sh Ostja Lõppklientide poolt Ostja vastu seoses defektse Kauba või Teenuse müügiga esitatavad nõuded;

12.7. Lisaks muudele seadusest ja Lepingust tulenevatele õiguskaitsevahenditele on Ostjal õigus Müüjapoolse Kauba või Teenuse tarnimisega hilinemise korral nõuda Müüjalt Eritingimustes kokkulepitud leppetrahvi. Kui pole kokku lepitud teisiti, on Ostjal õigus nõuda Tellimuse täitmisega viivitamise korral leppetrahvi summas, mis vastab veerandile (0,25%) protsendile
päevas hilinenud Kauba või Teenuse Tellimuse järgsest kogumaksumusest iga hilinetud päeva eest. Kauba või Teenuse tarnimisega hilinemiseks loetakse ka perioodi, mil Kauba kasutamine või Ostja poolne võõrandamine on takistatud kolmanda isiku õiguse tõttu, mille eest vastutab Ostja ees Müüja. Kui käesolevas punktis nimetatud leppetrahvi päevamäär
jääb alla 50 euro, siis on leppetrahvi sanktsiooni päevamääraks 50 eurot. Kauba või Teenuse tarne hilinemiseks loetakse ka olukorda, kui Müüja hilineb Tellimuses sätestatud tähtajaks Tellimuse mõne osa tarnega.

12.8. Ostjal on õigus nõuda Müüjalt leppetrahvi 0,25% Kauba Hinnast päevas iga viivitatud päeva eest, kui Müüja viivitab garantiisuhte võlausaldaja garantiipretensioonide menetlemisega või garantiipuuduse likvideerimisega. Kui käesolevas punktis nimetatud leppetrahvi päevamäär jääb alla 50 euro, siis on leppetrahvi sanktsiooni päevamääraks 50 eurot.

12.9. Leppetrahvi maksmine ei välista kahju hüvitamise nõudmist, mis ületab leppetrahvi summat.

12.10. Kui Ostja esindaja peab seoses Müüja Lepingu rikkumisega teostama tegevusi, mida ta muidu tegema ei peaks (osalemine ülevaatustel, ekspertiisidel vms), hüvitab Müüja Ostjale vastava kulu. Hüvitise suuruse määramisel on aluseks Ostja esindaja tunnihind 50 eurot (ei sisalda käibemaksu), millele lisanduvad esindaja transpordi-, lähetus- jms kulud.

12.11. Ostja poolt Kauba või Teenuse eest tasumisega viivitamise korral on Müüjal õigus nõuda viivist Eritingimustes kokkulepitud määras, muude kokkulepete puudumisel VÕS § 113 sätestatud määras.

13. MÜÜGITUGI JA JUHENDMATERJALID

13.1. Ostja püsivasse kaubavalikusse Kaupade või Teenuste tarnimisel esitab Müüja Ostjale aegsasti (vähemalt kaks nädalat enne esimest tarnet) Kauba või Teenuse kasutus- ja/või paigaldusjuhendid ja/või hoiustamisjuhendid eesti keeles või muus kokkulepitud keeles, et Ostja saaks need teha oma kodulehel Ostja Lõppklientidele kättesaadavaks. Juhendid tuleb
Ostjale esitada elektroonilises vormis andmetöötlust võimaldavad formaadis (MS Word, Excel vms). Kauba ja/või Teenuse kasutus-, hooldus-, paigaldus- või ladustamisjuhendis peavad sisalduma ka Kauba või Teenuse garantiitingimused või viide garantiitingimuste asukohale.

13.2. Müüja kohustub planeerima ühiseid turundustegevusi Müüja poolt pakutva Kauba või Teenuse tutvustamiseks, koolitusteks, reklaamiks ja reklaamüritusteks Ostja asukohas või meedias vastavalt Poolte vahel kokkulepitud plaanile ja eelarvele.

13.3. Müüja on kohustatud varustama Ostjat ilma selle eest lisatasu nõudmata Eritingimustes kokkulepitud mahus Kauba ja/või Teenuse reklaammaterjalidega (kataloogid, reklaamlehed, kaubanäidised, stendid jms), edasimüügiks vajalike juhendmaterjalidega kohalikus keeles ja Ostja nõudmisel ka inglise/vene keeles ning uuendama reklaammaterjale mõistliku aja jooksul peale muutuste toimumisest. Kui Eritingimustes ei ole täpsemaid müügitoe tingimusi määratletud, kohustub Müüja varustama Ostja reklaammaterjalidega vastava valdkonna kaubanduses tavapäraselt kasutatavas mahus.

13.4. Juhul, kui Müüja ei varusta Ostjat eelpool nimetatud materjalidega, on Ostjal õigus vastavad materjalid tellida Müüja kulul ise.

13.5. Müüja korraldab Ostja nõudmisel Ostja müügipersonalile (vajadusel ka Ostja Lõppklientidele) tooteid tutvustavaid väljaõppeid ja koolitusi.

14. GARANTII

14.1. Müüja annab müüdud Kaubale ja Teenustele garantii. Garantii algab Kauba või Teenuse Ostjale või Ostja Lõppkliendile üleandmisest. Muude kokkulepete puudumisel kehtib garantii kuni kahekümne neljanda (24) kuu lõpuni alates Kauba või Teenuse tarnimisest Ostja Lõppkliendile. Garantiisuhtes loetakse võlausaldajaks isik, kes garantiipretensiooniga Müüja poole pöördub, st Ostja või isik, kes on Ostjalt Müüja poolt tarnitud Kauba või Teenuse ostnud.

14.2. Eeldatakse, et Garantii Perioodi jooksul Kaubal või Teenusel ilmnenud mistahes puudus oli olemas Kauba või Teenuse juhusliku hävimise ja kahjustamise riisiko ülemineku ajal ning sellise Kauba näol on tegemist ebakvaliteetse Kauba või Teenusega, mille eest vastutab Müüja. Garantii ajal või pärast seda ei ole Ostjal takistatud Müüja suhtes defektse Kauba või
Teenuse tarnimisega seotud nõuete esitamine muul võlaõigusseaduses sätestatud alusel.

14.3. Kauba või Teenusega seotud garantiipretensiooni võib Müüjale esitada nii Ostja kui ka Ostja Lõppklient. Müüja tagab garantiipretensiooni menetlemise ja põhjendatud garantiipretensiooni likvideerimise Müüja garantiitingimustel, kui vastavad tingimused olid edastatud eelnevalt Ostjale, või tehtud Ostja Lõppkliendile Müüja poolt kättesaadavaks koos Kauba või Teenuse tarnimisega. Müüja garantiitingimuste Ostja Lõppkliendile kättesaadavaks tegemiseks loetakse seda, kui Kauba või Teenuse garantiitingimused on kantud Kauba pakendile või kui need sisalduvad paberkandjal Kauba pakendis või kui Kauba
pakendil või pakendis sisalduvatel juhenditel sisaldub viide garantiitingimuste avaldamise asukoha kohta veebis.

14.4. Kui Kauba või Teenuse puudusega seotud garantiipretensioon esitatakse Ostja Lõppkliendi poolt Ostjale, on Ostjal õigus suunata vastav pretensioon menetlemiseks edasi Müüjale. Sellisel juhul on garantiisuhtes võlausaldajaks Ostja lõppklient.

14.5. Juhul kui Eritingimustest või Müüja garantiitingimustest ei tulene teisiti, kohustub Müüja:

14.5.1. kinnitama garantiipretensiooni saamisel võlausaldajale hiljemalt järgneva tööpäeva jooksul garantiipretensiooni kättesaamist ning informeerima võlausaldajat garantiipretensiooni edasisest menetlemise käigust.

14.5.2. Tegema ühe nädala jooksul otsuse ja teavitama sellest võlausaldajat, kas, millal ja mis viisil Müüja kõrvaldab garantiipretensiooni esemeks oleva puuduse;

14.5.3. Likvideerima garantiipretensiooni või asendama defektse Kauba või Teenuse hiljemalt 14 päeva jooksul alates garantiipretensiooni saamisest. Kui puuduse olemusest või Kauba kasutamise eesmärgist lähtuvalt ei ole puudusega Kauba väljavahetamine või puuduse likvideerimine võimalik, hüvitab Müüja võlausaldajale garantiipuudusega seoses tekitatud
varalise kahju.

14.6. Müüja võib kasutada garantiipretensioonide menetlemiseks ja täitmiseks koostööpartnerit, kui Müüja on sellest Ostjat eelnevalt informeerinud.

15. KONFIDENTSIAALSUS

15.1. Lepingu tingimused on konfidentsiaalsed (v.a. Üldtingimused) ning Lepingu tingimuste avaldamine kolmandatele isikutele ilma teise Poole nõusolekuta on keelatud. Pooltel on õigus avaldada Lepingu tingimusi oma audiitoritele, raamatupidajatele ja õigusnõustajatele eeldusel, et nimetatud isikutele laieneb vastav konfidentsiaalsuskohustus. Pooltel on õigus avaldada Lepingu tingimusi ka kohtumenetluses enda õiguste kaitseks vaidluses teise Lepingu poolega, kuid sellisel juhul on siiski pool kohustatud avaldama ainult vajalikku informatsiooni ning tegema kõik mõistliku endast oleneva, et kaitsta teise poolt huvi konfidentsiaalse informatsiooni osas.

15.2. Müüja kohustub hoidma konfidentsiaalsena kogu talle Lepinguga või Lepingu eelsete läbirääkimistega seoses teatavaks saava informatsiooni (sh Ostja ärisaladuse), välja arvatud, kui see on avalikult kättesaadav või muul moel seaduslikult talle teada ilma, et laieneks konfidentsiaalsuse hoidmise kohustus. Ostja ärisaladuseks on muuhulgas Ostja
poolt sõlmitud lepingute tingimused, sisseostuhinnad, hinnastamispoliitika, palgaandmed, tarnijad, äriplaanid, juhtorganite otsused jms. Müüja kasutab talle teatavaks saanud andmeid ainult Lepingu täitmise eesmärgil. Samuti hoiab Müüja konfidentsiaalsena talle Ostja poolt üle antud joonised, näidised, mudelid jms. Müüja kaitseb kõiki taolisi andmeid ja dokumente kolmandate osapoolte juurdepääsu eest ja kohustab oma nendega töötavat personali täitma samasugust konfidentsiaalsus kohustust. Konfidentsiaalsust ja andmete kaitset puudutavad sätted jäävad jõusse ka pärast Lepingu täitmist ja Lepingu lõppemist.

15.3. Müüjal on lubatud viidata teabe- ja reklaammaterjalides Lepingulisele ärisuhtele Ostjaga üksnes Ostja eelneval selgesõnalisel kirjalikul nõusolekul.

16. LEPINGULE KOHALDUV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

16.1. Käesolevale lepingule kohaldatakse Eesti õigust, va Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioon kaupade rahvusvahelise ostu-müügi lepingute kohta (CISG).

16.2. Lepingust tulenevad vaidlused püüavad Lepingu Pooled lahendada läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, lahendatakse vaidlus lõplikult Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtus Tallinnas selle Arbitraažikohtu reglemendi alusel.

16.3. Vaidlust lahendav Arbitraažikohtu koosseis moodustatakse 3(kolme)-liikmelisena.

16.4. Pooled kohustuvad valima ühe vahekohtuniku Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu Nõukogu poolt määratud tähtaja jooksul. Kumbki Lepingu Pool teeb nende poolt valitud vahekohtunikule ettepaneku valida koos teise Lepingu Poole valitud vahekohtunikuga kolmas vahekohtunik, kes on vaidluse lahendamisel Arbitraažikohtu eesistuja. Kui Eesti
Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu Nõukogu poolt määratud tähtaja jooksul ei ole Lepingu Poolte valitud vahekohtunikud valinud kolmandat vahekohtunikku, määrab kolmanda vahekohtuniku (eesistuja) Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Arbitraažikohtu Nõukogu. Kui Lepingu Pooled ei moodustada Arbitraažikohut kooskõlas käesoleva punkti ja
Arbitraažikohtu reglemendi sätetega, moodustab selle Arbitraažikohtu Eesti KaubandusTööstuskoja Arbitraažikohtu Nõukogu.

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal