Menüü

Töövõtulepingute üldtingimused

LEPINGU ESE

1.1. Käesolev töövõtuleping (Leping) koosneb käesolevatest üldtingimustest, eritingimustest, milles on käesolevale üldtingimustele viidatud ning selles viidatud dokumentidest. Eritingimused loetakse üldtingimuste suhtes prioriteetsemaks.
1.2. Töövõtja teostab Lepingu alusel Tellijale eritingimustes kokkulepitud töö (töötleb kokkulepitud viisil Tellijale kuuluvat puitmaterjali vms, mida nimetatakse edaspidi „Töö“) ja Tellija tasub selle eest Töövõtjale eritingimustes kokkulepitud tasu (Tasu).
1.3. Töö tuleb teostada Lepingu tingimuste, seaduste, hea tava ja valdkonda reguleerivate standardite ning normide kohaselt.
1.4. Kui Töövõtja jaoks on Töö kvaliteedinõuded ebaselged, küsib Töövõtja selle kohta Tellijalt selgitust.

TÖÖ TEOSTAMISE TINGIMUSED

2.1. Kui pole kokku lepitud teisiti, on Leping sõlmitud määramata tähtajaks ja Töövõtja teostab Lepingu alusel Tellijale Tööd vastavalt Tellija
jooksvatele tellimustele. Tellimuse saamisel peab Töövõtja kinnitama Tellijale tellimuse täitmist kahe (2) tööpäeva jooksul tellimuse kinnituse saatmisega.
2.2. Töövõtja hangib enda kulul ja riisikol Töö teostamiseks vajalikud materjalid, töövahendid ja tööjõu ning tagab Töö teostamiseks vajalike
litsentside, tegevuslubade, pädevuste ja registreeringute olemasolu.
2.3. Eritingimustes määratlemata olulised materjalid ja tehnoloogiad tuleb enne Töö teostamist Tellijaga vähemalt kirjalikku taasesitamist
võimaldavas vormis kooskõlastada.
2.4. Juhul kui Töö sisuks on Tellijale kuuluva materjali töötlemine (immutamine, värvimine vms), siis kuulub Tellija poolt Töövõtjale töötlemiseks toodava materjali omandiõigus Tellijale. Töövõtja vastutab temale üleantud Tellija materjali säilimise ja nõuetekohase käitlemise eest. Tellijal on õigus inspekteerida Töövõtja valduses olevat Tellija materjali teatades sellest ette 24 tundi.
2.5. Juhul kui Töövõtja ei tea, kuidas Tellija materjali käidelda (ladustada, hoiustada, transportida vms), küsib Töövõtja selle kohta Tellijalt
juhiseid. Töövõtja vastutust Tellija materjali säilimise eest ei mõjuta see, kui Töövõtja ei olnud Tellija materjali käitlemise nõuetest teadlik.
2.6. Töövõtja esitab Tellijale hiljemalt Töö üleandmisega elektrooniliselt ka Tööd puudutavad kasutus- ja hooldusjuhendid.

TÄHTAJAD JA ÜLEANDMINE

3.1. Töövõtja kohustub teostama Töö eritingimustes ja/või Tellija tellimuses märgitud aja jooksul.
3.2. Kui Töö sisuks on Tellija materjali töötlemine, siis annab Tellija oma materjali Töövõtjale üle kauba saatedokumendiga, mille mõlemad pooled allkirjastavad. Juhul kui Tellija materjalil ilmneb valduse vastuvõtmisel puuduseid, teeb Töövõtja selle kohta kauba saatedokumendile
vastava märke. Kui vastavat märget ei ole kauba saatedokumendile tehtud, siis eeldatakse, et Tellija andis Töövõtjale üle puudusteta materjali.
3.3. Töövõtja annab Töö (töödeldud Tellija materjali) Tellijale üle kauba saatedokumendiga, mille mõlemad pooled allkirjastavad.
3.4. Juhul kui Tööl on nähtavaid puuduseid, teeb Tellija materjali vastuvõtmisel kauba saatedokumendile vastava märke.

TASU

3.5. Tellija poolt on tasu maksmise aluseks Töövõtja arve, mis on väljastatud Tellija poolt allkirjastatud kauba saatedokumendi alusel. Muude
kokkulepete puudumisel on Töövõtja arve maksetähtajaks 30 päeva.
3.6. Tasu suuruse osas on aluseks Töövõtja hinnakiri, kui hinnakirjale on Lepingu eritingimustes viidatud. Muul juhul on Tasu suuruse arvestamise osas aluseks Tellija tellimuse aluseks olev Töövõtja hinnapakkumine. Töövõtja peab hinnakirja muudatustest Tellijat ette teavitama vähemalt 30 päeva.

VASTUTUS

3.7. Töövõtja kannab Tellijale kuuluva materjali juhusliku hävimise ja kahjustamise riisikot alates Tellijalt materjali valduse saamisest kuni valduse Tellijale tagastamiseni.
3.8. Töövõtja vastutab Töö teostamiseks valitava tehnoloogia ja materjalide sobivuse eest.
3.9. Muude kokkulepete puudumisel annab Töövõtja teostatud Tööle 24 kuu pikkuse töövõtugarantii alates Töö Tellija poolsest vastuvõtmisest. Töövõtja vahetab mittenõuetekohase Tööga seotud defektsed tooted välja hiljemalt viie (5) tööpäeva jooksul vastava
nõude saamisest ja kannab sellega seoses Tellijale tekkiva kahju.
3.10. Kui Töövõtja viivitab Töö teostamisega, on Tellijal õigus nõuda muude kokkulepete puudumisel Töövõtjalt viivituse eest leppetrahvi 0,25% viivituses oleva Töö maksumusest iga viivitatud päeva eest.
3.11. Töövõtjal on õigus nõuda Tellijalt õigeaegselt tasumata summade eest viivist eritingimustes sätestatud määras.
3.12. Pooled võivad Lepingu korraliselt lõpetada teatades teisele poolele Lepingu lõpetamisest 90 päeva ette.
3.13. Lepingule ei kohaldata VÕS-s sätestatud töövõtja pandi- ega hüpoteegi seadmise nõudeõigust. Töövõtja poolt Lepingu alusel tarnitavatele materjalidele ei kohaldata omandireservatsiooni.
3.14. Lepingule kohaldatakse Eesti Vabariigi õigust. Lepingust tulenevad vaidlused lahendatakse Harju Maakohtus.

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal