Menüü

Privaatsustingimused

Isikuandmete kaitse, intellektuaalne omand ja tehniline teave

Käesoleva privaatsuspoliitika tingimused kehtivad AS PUUMARKET kodulehe (www.puumarket.ee) ja kaupluste kohta. Puumarket kogub ja töötleb üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud kliendi teenindamiseks kauplustes ja veebi-tellimiskeskkonnas ning püsikliendi programmi opereerimiseks. Puumarket edastab klientidele otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumisi üksnes juhul, kui klient
on selleks nõusoleku andnud ning seda on võimalik esitada taasesitatavas vormis. Kliendil on õigus nimetatud nõusolek igal ajal tagasi võtta.

Isikuandmete vastutav töötleja: PUUMARKET AS

  • Reg.nr: 10363212
  • Väike-Männiku 11, 11216 Tallinn
  • Telefon: 6 559 232
  • E-post: puumarket@puumarket.ee

Isikuandmed on andmed, mida Puumarket kogub teenuse osutamiseks, isiku tuvastamiseks, isikuga ühenduse võtmiseks teenuse osutamiseks või küsimuste lahendamiseks. Puumarket ei töötle EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679 (inglise keeles General Data Protection Regulation ehk GDPR või EU Regulation 2016/679) määruses defineeritud delikaatseid isikuandmeid.

Puumarket kohustub kaitsma klientide ja kasutajate isikuandmeid ning nende privaatsust. Puumarketi tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega, sh EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

Puumarket rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kogutud isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Andmebaasi kasutajad on läbinud vajaliku juhendamise andmebaasi kasutamiseks.

Turvalisus

Järgnevalt on kirjeldatud Puumarket privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad isikuandmete kogumist, töötlemist, kasutamist, avaldamist, edastamist, muutmist, unustamist ja kustutamist.

Puumarket AS kauplustes, veebilehel ja veebiteenusekeskkonnas sooritatud tellimuste ja ostude käigus teatavaks saanud isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Toodud põhimõtted ei kehti juriidiliste isikute ja teiste ettevõtete/asutuste andmete töötlemisel, ega hõlma isikuandmete töötlemist veebilehtedel/teenuskeskkondades, millele Puumarketi veebilehtedel /teenuskeskkondades viidatakse (välised lingid). Ettevõtet esindav isik (teenuse tellijana) ei ole füüsiline isik, sest tegemist on juriidilise isiku volitatud esindajaga, kelle isikuandmete töötlemist ei reguleeri EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) 2016/679.

Kõik isikuandmetega kokku puutuvad Puumarketi teenindajad on instrueeritud järgima ja kasutama turvameetmeid oma töös, mis puudutab Puumarketi klientide teenindamist.

Millist infot kogutakse

PUUMARKET AS töötleb järgmisi isikuandmeid:

  • isikukood
  • nimi
  • aadress
  • telefoninumber
  • e-posti aadress
  • info kliendi sooritatud ostude ja kliendiga sõlmitud lepingute kohta

Füüsiliste isikute osas on kogutavateks andmeteks vajadusel unikaalsuse tuvastamiseks isikukood, kommunikatsiooniks nimi, e-posti aadress, mobiiltelefon, asukoha linn ja riik.

Juriidiliste isikute andmete töötlemiseks kogume registrinumbrit, VAT numbrit, nime, riiki, aadressi, eposti aadresse kontakteerumiseks ja arve saatmiseks, ettevõtet esindavate kontaktisikute nimesid ja nende e-posti aadresse ning kontakttelefone.

Puumarketi veebilehe külastamisel kogutakse külastaja kohta isikustamata tehnilisi andmeid. Teenuskeskkondades (veebi tellimiskeskkond ja kauplused) kogutakse lisaks isikuandmeid teenuste osutamiseks ning isikute tuvastamiseks.

Puumarketi kaupluste kassas kogutakse andmeid registreeritud ostu/müügi tehingute käigus ning püsikliendi programmis osalevatelt isikutelt soodushinna määramiseks ja kliendi tuvastamiseks (müügisüsteemis).

Andmeid kogutakse ka veebilehe külastatavuse kohta, et selle põhjal parendada ja muuta keskkonda külastajatele mugavamaks.

Puumarketi veebi tellimiskeskkonnas võidakse koguda isikuandmeid isikuid huvitavate teemade osas (sh ostukorvi sisu, eelistuste, hoiakute, käitumiste, jms kohta), et võimalusel parendada ootuspärase info edastamist ning seeläbi parendada kliendikogemust teenuste tarbimisel ja otseturunduse teostamisel.

Veebilehel kogutavad tehnilised andmed piirduvad kasutatava arvuti või arvutivõrgu internetiaadressiga (IP-aadress), arvuti veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversiooniga, külastamise ajaga (kellaaeg, kuupäev, aasta). IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega v.a.
teenuskeskkondade puhul, kus see on täiendavaks turvameetmeks.

Kogutud andmete säilitamine, edastamine ja isiku õigused

Isikustatud päringute ja/või tehingutega seotud isikuandmeid säilitatakse kuni 7 aastat viimasest interaktsioonist teenusepakkujaga tulenevalt raamatupidamisseaduses olevast kohustusest tehinguid tõendada.

Kellele võib kogutud andmeid edastada?

Puumarketi poolt töödeldavaid isikuandmeid võib isiku nõusolekuta edastada üksnes asutusele või isikule, kellel on selleks otsene seadusest tulenev õigus (näiteks kohus või kohtueelne menetleja) ja põhjendatud vajadus.

Puumarket teenuse raames klientide poolt töödeldavaid isikuandmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja õigus neid andmeid töödelda, välja anda või edastada, kuulub üksnes andmete omaniku (kliendi) vastutusalasse.

Millised õigused on isikul kogutud andmetele?

Eraisikul on õigus tutvuda tema kohta kogutud andmetega, nõuda ebaõigete andmete parandamist, nõuda enda isikuandmete töötlemise lõpetamist ning teostada muid isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.

Vaikimisi isikuandmeid ei avaldata, v.a. juhul, kui selleks on saadud vastav kinnitus (koolitustel/seminaridel/konverentsidel osalemine).

Kõigil isikutel on õigus tutvuda enda isikuandmetega pöördudes vastava sooviga müügiesindusse või kasutaja kontot omades veebi teenuskeskkonnas.

Kui parandamine on võimalik, sõltuvalt keskkonnast, saab seda teha koheselt.

Kui isikuandmed ei ole muudetavad, kättesaadavad, esitada isikut tuvastada võimaldaval viisil taotlus andmete saamiseks või parandamiseks. Võimalusel väljastatakse või parandatakse andmed 7 tööpäeva jooksul.

Kui soovitakse loobuda otseturunduslikest pakkumistest kõikide või mõne teema osas, saab seda teha koheselt iga saadetud turundusliku kirja jaluses asuva lingi kaudu. Muudatus jõustub koheselt.

Kui isikuandmete töötlemiseks, avalikustamiseks või andmetele juurdepääsu võimaldamiseks ei ole (enam) seaduslikku alust, saab nõuda andmete kasutamise lõpetamist või kustutamist, andmete avalikustamise või andmetele juurdepääsu võimaldamise lõpetamist. Selleks tuleks esitada isikut tuvastada võimaldaval viisil taotlus.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Puumarket jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta. Puumarket tagab, et sõltumata mistahes muudatustest on klientide isikuandmete seadusjärgne kaitse alati tagatud.

Täiendavad küsimused isikuandmete töötlemise kohta ja muud isikuandmete töötlemisega seotud taotlused või avaldused palume esitada aadressile puumarket@puumarket.ee.

Kui klient leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi, on tal õigus pöörduda rikkumise lõpetamise nõudega Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal