Klaasvill


Tänapäeval oodatakse elamutelt palju muudki kui ainult kaitset loodusjõudude vastu. Majad peavad pakkuma elanikele igas suhtes kvaliteetset ja turvalist elukeskkonda. Samal ajal kui tippklassi energiatõhusus on saanud üldlevinud normiks, soovivad pered nautida ühtlast ja meeldivat toasooja läbi kogu aasta.

Kõik hoonete ehitamisel kasutatavad ehitusmaterjalid tagavad mingil tasemel soojustuse, kuid tänapäeva ehitusnõuete täitmiseks tuleb kasutada vastava otstarbega suure jõudlusega soojustust.

Väga oluline on tuleohutus, eluruumide pikk kasutusiga ning muidugi siseõhu kvaliteet, mis on tänapäeval üks tähtsamaid elamismugavuse mõõdupuid.  Seega, tervisliku maja tähtsamad tegurid on korralik soojusisolatsioon, õigesti kavandatud ventilatsioon ja kuivad konstruktsioonid.

Sõltuvalt soojustusmaterjalile esitatavatest nõuetest (soojajuhtivus, helipidavus, survetugevus, tulekindlus) tuleb valida sobivaimate parameetritega soojustusmaterjal ja õiged paigaldusvõtted. Korralikult paigaldatud soojusisolatsioon ja tuuletõke ei lase tekkida tuuletõmbusi ja hoiavad ära külmade kohatade tekkimise konstruktsioonis.

Konstruktsiooni projekteerimisel ja soojustusmaterjalide valimisel tuleb erilist tähelepanu pöörata ka niiskuse ja võimaliku väljastpoolt tuleva niiskuse väljapääsule.  Arvestada võib ka sellega, et soojustusmaterjalid toimivad ka müraisolatsioonina, seda nii eluruumide sees kui ka väljastpoolt maja tekkiva müra suhtes.

Klaasvilla omadustest

Optimaalne siseõhu kvaliteet eeldab reguleeritud ventilatsioonisüsteemi, millega on enamasti seotud soojuse salvestamine väljuvast õhust. Tänu klaasvillisolatsioonide suurepärase rõhuühtlustusvõimele on niiskuse ja võimaliku väljastpoolt tuleva niiskuse väljapääsemine lihtne, kui jätta soojusisolatsiooni/tuuletõkke ja välisvooderdise vahele piisav tuulutusruum.

Klaasvill on kõige laialdasemalt kasutatud isolatsioonimaterjal maailmas ja seda mitmel heal põhjusel. Erinevalt teistest isolatsioonimaterjalidest on klassvillas ühendatud nii sooja- kui helipidavus ning lisaks sellele vastab see materjal kõrgeima tulekindlusklassi A1 Euroclass nõuetele. Loomulikult võimaldab klaasvillast isolatsioon säästa energiat, mis tähendab, et üldjuhul teenivad klaasvilla paigalduskulud end tasa 2–3 aastaga.

Klaasvill toimib samal põhimõttel nagu lambavill – tühemikesse lukustatud õhk vähendab pindadevahelist soojusülekannet. Neid saab kergesti seintesse ja lagedesse paigaldada ning nad on praegu toodetavatest soojustuslahendustest kõige kulutõhusamad. Järgnevalt toome välja klaasvilla positiivsed omadused:

Klaasvill on kergekaaluline – Klaasvilla parem soojapidavus tähendab, et kivivillaga samaväärse soojusjuhtivuse väärtuse võib saavutada väiksema massiga, see annab arvestatava materjalikasutuse eelise. 100 mm paksuse korral on R-väärtuse 2,50 m2K/W saavutamiseks vaja 1,0 kg/m2 klaasvilla (massi vähenemine üle 50% samal soojapidavusel).

Pakendi kokkusurumise hea taastumine – Klaasvilla kiudude omadused võimaldavad toote kokkusurumist ega mõjuta nõutava tiheduse saavutamist pärast pakendist vabastamist, tagades hea transpordi- ja ladustustõhususe.

Klaasvillal on hea tulekindlus – Klaasvill on mittesüttiv ja tal on Euroopa standardite kohane kõige kõrgem võimalik tulekindluse klass A1. Klaasvilla kasutustemperatuur on kuni 230 °C, mis tähendab, et see tagab suurepärase tulekindla soojustuse peaaegu kõikides ehitusrakendustes.

Klassvill ei kõdune, on lõhnatu, mittehüdroskoopne, ei paku sobivaid paljunemistingimusi kahjuritele, ei soodusta seente, mädaniku ega bakterite paljunemist. See materjal on keemiliselt neutraalne ja ei sisalda lisandeid.


Pehmed ehitusvillad

Pehmed ehitusvillad sobivad hästi puit-, metall- ja betoonkonstruktsioonidesse. Tänu oma elastsusele ja pehmusele sobivad tooted hästi konstruktsiooni ega jäta õhuvahesid. Plaatvilla tooted on pehmed pinnakatteta klaasvillaplaadid, mida kasutatakse katuste, põrandate, seinte ja vahelagede soojustamiseks. Paremad soojapidavuse omadused aitavad vähendada küttekulusid kogu ehitise eluea vältel. Rullvilla tooted on pehmed pinnakatteta klaasvillamatid, pakendatud rullidena, mis sobivad katuste, põrandate, seinte ja vahelagede soojustamiseks.

Seinte õhuvahe täitmiseks absorbeeriva materjaliga on kõige sobivamad tooted kerged ISOVER-i ehitusisolatsioonid ISOVER KL ja ISOVER KT. Need tooted on pehmed, elastsed ja kergesti kokkupressitavad. Tüüpiliselt võib õhuheli isoleerimist parandada 5-6 dB, täites seinapoolte vahelise õhuruumi klaasvillaga.

Kõige parem lõpptulemus saadakse kui kogu õhuruumi paksus täidetakse klaasvillaga. Õhuvahe täitmine kerge klaasvillaga alandab resonantssagedust ja nii paraneb õhuheli isolatsioon.


Klaasvillast tuuletõkkeplaadid

Tuuletõkkeplaadid on jäigad mineraalvillatooted, mis on üheaegselt nii tuuletõkkeks kui ka soojusisolatsioniks. Tuuletõkkeplaate kasutades välditakse külmasildade teket ning säästetakse tööaega. Kui tuul pääseb soojusmaterjali, väheneb soojapidavus tunduvalt. Seepärast pannakse väljaspoole tuuletõke, mis ei lase tuulel soojustusse tungida. Tuuletõke paigaldatakse õhukindlalt, sellesse ei tohi jääda õhuauke.


Tihendusvill

Tihendusvilla tooted on üleni polüesterkangaga kaetud ning silikooniga töödeldud vetthülgavad klaasvillaribad. Toodet kasutatakse peamiselt vuukides (näiteks palkide vahed, sandwich-paneelide vuugid ning ukselengide vahele jäävad vuugid) ning ühenduskohtade õhu- ja niiskuskindlaks tihendamiseks seintes, põrandates ja lagedes ning akna- ja ukselengide juures, veel mitmesugusteks tihendustöödeks ja soojusisolatsiooniks, kui isoleeritavad pinnad ei ole tasased (näiteks palkseinad, akna- ja ukseavad).


Tuletõkke- ja ventilatsiooniisolatsioon

Tuletehnilistel konstruktsioonidel on näidatud või prognoositud kandva või eraldava konstruktsiooni tuleklass (REI või EI), mille väärtus on saadud kirjanduse ja avalikustatud andmete põhjal või mõõdetud. Klaasvillisolatsioon kindlustab hoones inimeste turvalisust ja konstruktsioonide tuleohutust. Täpsemad tuletehnilised omadused on tootekirjeldustes. Ehitusmaterjalid jagatakse tuleohutuse euroklassidesse selle põhjal, milline on nende mõju tulekahju puhkemisele, tule levikule ja suitsu tekkimisele. Euroklasside liigitus on A1-st kuni F-ni. Katse- ja klassifikatsioonimeetoditena kasutatakse EN-standardeid.

Pehme ehituslik klaasvill kuulub kõrgeimasse klassi A1. Kõik pinnakatteta klaasvillad kuuluvad vähemalt klassi A2-s1,d0.
Materjale, mis ei kuulu klassi A1, iseloomustab lisaks põlemisele/mittepõlemisele võime tekitada suitsu (S) või lenduvaid osakesi (D). Tekkivate suitsugaaside hulka iseloomustab tähis S: s1 – suitsugaasi ei teki üldse või tekib väga vähe; s2 – suitsu tekib; s3 – suitsu tekib väga palju. Lenduvate osakeste hulka näitab tähis D: d0 – lenduvaid osiseid ei ole; d1 – lenduvaid osiseid on; d2 – lenduvaid osiseid on palju.  Ehitise jm. ehitusobjekti puhul kehtivad maakasutus- ja ehitusmääruses või mujal eraldi sätestatud või määratud nõuded.

Tuleohutuse seisukohalt tähendab see eelkõige järgmist:

1. Ehitise kandvad konstruktsioonid peavad tulekahju puhkemisel pidama vastu minimaalse nendele kehtestatud aja.
Kandvad ja eraldavad hooneosad jagatakse klassidesse selle alusel, kuidas nad tulele vastu peavad. Nõuded hooneosadele tähistatakse järgmiselt: R kandevõime, E tihedus ja terviklikkus, I isolatsioonivõime. Tähiste R, REI, RE, EI, E järel näidatakse tulepüsivusaeg minutites ühega järgmistest arvudest: 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180 või 240. Nii tekkiv tähis näitab hooneosa tulepüsivust.
2. Põlengu ja suitsu tekkimine ja levik ehitises peab olema piiratud.
Eraldavad hooneosad ning nende juurde kuuluvad seadmed ja varustus tuleb teha nii, et nad hoiaksid määratud aja jooksul ära põlengu levimise ühest sektsioonist teise. Eraldavate ja üht sektsiooni osadeks jagavate hooneosade klassifikatsiooninõuded on esitatud konstruktsiooninõuete kogu E1 tabelis 7.2.1.
3. Põlengu levimist läheduses asuvatele ehitistele tuleb piirata.
4. Hoones viibivad inimesed peavad tulekahju puhkemisel välja pääsema või peab nende päästmiseks olema muu võimalus.
5. Ehitamisel tuleb arvesse võtta päästetöötajate ohutust.

Tuleohutusnõue loetakse täidetuks, kui hoone projekteeritakse ja ehitatakse vastavaid tulepüsivusklasse ja normatiive järgides.
Projekteerimise alused, kasutatud näidised ja saadud tulemused tuleb esitada ehitusloa taotlemisel.

Tutvuge klaasvilla tootevalikuga Puumarketi kodulehel ning


Lisainfo:

Puit ja ehitusmaterjalid
Ülal